GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ S.A.
Inici
Qui som
L' empresa
Accionistes
Memòries anuals
Vídeo corporatiu
Els serveis
Instal.lacions de reciclatge
Dipòsits controlats
Gestió de terres
Serveis d'assessorament,
  prevenció i selecció en
  origen
Actuacions de referència
Localització instal·lacions
Comptes de Prepagament
Comptes Prepagament

Sol·licituds on-line
Document d'acceptació
Contracte de tractament
Document de seguiment
Certificat final
Contacte
Enllaços a legislació
El present recull legislatiu no és en absolut exhaustiu i simplement pretén servir com a referència per a la gestió dels residus de construcció.
Legislació autonòmica
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. Modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus. Modificat per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada de residus.
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.
Legislació estatal
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.
Real Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Real Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. Modificat pel Reial Decret 367/2010, de 26 de març.
El procés de gestió
  dels residus
Casos d'èxit de GRC
Documents de referència
R+D, reciclatge i gestió de residus
Legislació del sector
Actualitat de la Gestora
Gestora és notícia
Canon sobre deposició controlada dels RCD?s
Codi ètic i programa de prevenció de riscos penals
 

La pàgina Web de GRC només fa servir cookies propies per facilitar la navegació per la pàgina web. No fem servir les cookies para amagatzemar o tractar dades de caràcter personal. Si continúa navegant, considerem que accepta el seu us.

 
  Accés Corporatiu
Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies